Skip to main content

Kredyty CHF

Od czego zacząć?

Kancelaria NaszPrawnik oferuje pomoc kredytobiorcom w prowadzeniu sporu z Bankiem w związku z udzielonym kredytem we frankach szwajcarskich (jak również w każdej innej obcej walucie), tak na etapie postępowania polubownego, jaki i w Sądzie. W celu nawiązania współpracy z Kancelarią koniecznym będzie przekazanie Kancelarii dokumentacji związanej z udzielonym kredytem we frankach szwajcarskich, tj.:

  • umowy kredytu hipotecznego wraz z podpisanymi aneksami,
  • regulaminu kredytu, te dokumenty posiada Kredytobiorca.

Bezpłatna analiza

W następnej kolejności koniecznym będzie uzyskanie z Banku informacji w zakresie dotyczącymi pełnej historii dokonanych spłat rat kredytu we frankach szwajcarskich, prowizji oraz opłat dodatkowych, a także informacji o wysokości oprocentowania poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych. Czas oczekiwania na wydanie zaświadczeń przez Bank, o których mowa powyżej, może wynieść do około 30 dni. Po przekazaniu Kancelarii kompletu dokumentów, o których mowa powyżej, uzyskają Państwo bezpłatnie ich analizę pod kątem abuzywności zawartych w nich postanowień, a także kalkulację dochodzonego od Banku roszczenia.

Działania przedsądowe/negocjacje z Bankiem

Po zaakceptowaniu przez Państwa warunków współpracy, Kancelaria podejmie wszelkie prawem przewidziane czynności w celu ochrony Państwa praw i dochodzenia należnych roszczeń, tak na etapie polubownym, jak i na etapie postępowania sadowego. Na etapie przedsądowym wystosowane zostanie do Banku wezwanie do polubownego zakończenia sporu. W zależności od treści udzielonej odpowiedzi przez Bank, wspólnie z Państwem podjęta zostanie decyzja o kolejnych działaniach.

Postępowanie przed Sądem

W przypadku braku zaspokojenia Państwa roszczeń przez Bank na drodze postępowania polubownego, Kancelaria skieruje pozew do sądu. Opłata sądowa wynosi 1.000,00 PLN. Przed Sądem będziecie Państwo reprezentowani przez Adwokata, który na bieżąco będzie Państwa informował o postępach w sprawie, otrzymanych pismach procesowych oraz o planowanych posiedzeniach sądu. Państwa udział w posiedzeniu Sądu ograniczony zostanie do niezbędnego minimum, tj. jednokrotnego przesłuchania, które może odbyć się również w formie zdalnej. Prawnicy Kancelarii przygotują Państwa do tej czynności, aby przebiegała ona bezstresowo i zakończyła się przekazaniem Sądowi wszelkich niezbędnych informacji.

Postępowanie przed Sądem

Po zakończeniu postepowania i uprawomocnieniu się orzeczenia Sądu, Kancelaria
wyegzekwuje należne Państwu kwoty.