Skip to main content

Pomoc ecommerce

Założenie sklepu internetowego wymaga znajomości wielu przepisów prawa. Choć wydaje się być czynnością prostą, często napotkać można na trudności związane ze szczególną regulacją m.in. produktów które zostaną wprowadzone do sklepu, czy wyborem nazwy, który może przysporzyć problemów  w związku z naruszeniem praw innego przedsiębiorcy. Nasza Kancelaria służy pomocą na każdym z etapów zakładania sklepu internetowego oraz szeroko rozumianego procesu zawierania transakcji handlowych za pomocą Internetu.

Pomoc ecommerce

Na co zwrócić uwagę wybierając nazwę dla swojej działalności?

Wybierając nazwę dla własnej działalności należy przede wszystkim dokonać analizy prawnej. Sama analiza marketingowa bowiem może doprowadzić do sytuacji, gdy wybrana przez przedsiębiorcę nazwa będzie naruszać prawa innego przedsiębiorcy, a także naruszać jego znaki towarowe. Warto w tym celu skorzystać m.in. z pomocy wyszukiwarki Urzędu Patentowego RP, aby wyeliminować propozycje nazw, które są już wykorzystywane przez innych przedsiębiorców. Co więcej, należy mieć także na uwadze, iż nazwa sama w sobie nie może być ani zbyt ogólna, ani zbyt opisowa, gdyż może to pozbawić ją zdolności rejestrowej.

Jak wygląda rejestracja działalności?

Chcąc założyć sklep internetowy należy pamiętać o zarejestrowaniu działalności. Nie ma jednak jednej wymagalnej formy jej rejestracji. Jedynym wykluczeniem jest spółka partnerska, która zastrzeżona jest dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów. Poza nią, rejestracji działalności można dokonać w dowolnej formie i to od wybranej formy zależy to jak przebiegać będzie procedura rejestracji.

Kiedy nie ma obowiązku rejestrowania działalności?

Jedynym przypadkiem, kiedy rejestracja nie jest wymagana, jest prowadzenie działalności w ramach tzw. drobnej działalności. Pamiętać jednak należy, iż w celu uniknięcia obowiązku rejestracyjnego, przychody z działalności w takim wypadku w żadnym miesiącu nie mogą przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. Jednak i w takim przypadku należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, rozliczać przychody według skali podatkowej, a przede wszystkim przestrzegać praw konsumentów.

Czy wprowadzając produkty do sklepu wymagane jest spełnienie dodatkowych wymagań?

Spełnienie dodatkowych wymagań nie jest konieczne przy wszystkich produktach wprowadzonych do sprzedaży w sklepie internetowym. Należy mieć jednak na uwadze, że przepisy prawa nakładają dodatkowe ograniczenia na poszczególne produkty takie jak m.in. leki, wyroby alkoholowe, żywność, paliwa czy baterie. Dlatego też przed wprowadzeniem określonych produktów do sprzedaży ważnym jest szczegółowe zapoznanie się z przepisami prawa w celu ustalenia czy dana kategoria produktów objęta jest obowiązkiem spełnienia dodatkowych warunków.

Jakie obowiązki informacyjne wobec konsumenta leżą po stronie przedsiębiorcy?

Po stronie przedsiębiorcy, niezależnie od formy prowadzonego przez niego działalności, leży obowiązek informacyjny wobec konsumenta. Przedsiębiorca jest zobowiązany przede wszystkim do umieszczenia na stronie internetowej następujących informacji : nazwy, numeru NIP, siedziby i adresu. Pamiętać należy, iż w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki handlowej, obowiązek ten jest rozszerzony o dodatkowe informacje jak np. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru. Co więcej, aby spełnić obowiązek informacyjny wobec konsumenta, na stronie sklepu internetowego zamieścić należy także regulamin sklepu oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierający m.in. określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, warunków świadczenia tych usług, wymagań technicznych niezbędnych do korzystania ze sklepu czy trybu postępowania reklamacyjnego. Należy także pamiętać m.in. o wdrążeniu odpowiednich zasad polityki prywatności, które zgodne będą z regulacjami prawnymi związanymi z ochroną danych osobowych (RODO).

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego jest podstawą funkcjonowania sklepu. Ma on na celu nie tylko określenie praw i obowiązków konsumenta oraz sprzedawcy, ale także zabezpieczenie interesów sprzedawcy. Ze względu na wielość specyfik działalności, regulamin ten musi być dostosowany do rodzaju podjętej przez przedsiębiorcę działalności. Przede wszystkim regulamin ten powinien zawierać szereg informacji określających główne cechy świadczenia, zasady i warunki sprzedaży, a także informacje o dostępnych systemach płatności i metodach dostawy, procedurze odstąpienia od umowy zawartej na odległość i złożenia reklamacji, treści usług posprzedażnych i gwarancji, możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, a także o innych, ogólnych prawach i obowiązkach sprzedawcy i konsumenta.
Należy pamiętać także o wskazaniu informacji dotyczących dodatkowych usług, które dostępne są na stronie internetowej sklepu, jak np. konta klientów, newsletter czy programy lojalnościowe. Ich opis, a przede wszystkim zakres obowiązywania, również powinien zostać wskazany w regulaminie.

Jak przygotować politykę prywatności?

Polityka prywatności to element nierozerwalnie wiążący się ze sklepem internetowym, bowiem jego prowadzenie związane jest z przetwarzaniem danych osobowych klientów i wykorzystywaniem plików cookies. Stąd też rodzi się obowiązek po stronie przedsiębiorcy do informowania klienta o gromadzeniu tych danych i uprzednim uzyskaniu do tego jego zgody, a także informowania o tym, w jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż dane osobowe muszą być odpowiednio chronione. Nie można wykorzystywać ich do celów innych, niż związanych z obsługą klienta w ramach prowadzonego sklepu, dlatego też Polityka Prywatności sklepu musi zostać odpowiednio przygotowana. W zakresie ochrony danych osobowych, polityka prywatności powinna obejmować m.in. informacje o administratorze danych i sposobie przekazywania mu danych osobowych klientów, podstawie prawnej i celach ich przekazywania, uprawnieniach kupującego związanych z przetwarzaniem jego danych, a także o dobrowolności podania tych danych. Natomiast w zakresie plików cookies, polityka prywatności powinna zawierać m.in. informacje o tym czym są pliki cookies, o rodzajach plików cookies stosowanych na stronie internetowej sklepu, celach ich stosowania, a także możliwości modyfikowania ustawień dotyczących plików cookies i innych technologiach śledzących używanych przez administratora sklepu internetowego.

Czy zakładając sklep internetowy należy powołać Inspektora Ochrony Danych?

To zależy, w większości przypadków nie będzie to konieczne. Obowiązek powołania Inspektora Danych Osobowych jest nałożony wyłącznie na organy lub podmioty publiczne (z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości), podmioty, których główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę, a także na podmioty, których główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Na co zwrócić uwagę projektując proces zakupowy?

Projektując proces zakupowy sklepu internetowego należy przede wszystkim skupić się na tym, aby każdy etap zamówienia był przedstawiony w sposób czytelny i zrozumiały dla konsumenta. Warto zwrócić uwagę na poniższe aspekty. W przypadku koszyka oraz całego procesu zamówienia dobrze jest ukształtować je w taki sposób, aby kupujący był świadomy tego co kupuje, a także łącznej ceny brutto, obejmującej wszystkie składniki wynagrodzenia związane z nabywanym produktem. Co więcej, projektując stronę internetową warto jest przedstawić w sposób klarowny dostępne metody płatności i formy dostawy. W przypadku dostaw należy przedstawić kupującemu termin uwzględniający łącznie czas realizacji zamówienia oraz czas realizacji przesyłki leżący po stronie przewoźnika. W przypadku regulaminu - wskazanym jest udostępnienie kupującemu możliwości zapoznania się z nim także podczas ostatniego z kroków składania zamówienia, tj. potwierdzania zamówienia. Tak naprawdę regulamin powinien być łatwo dostępny dla Klientów na każdym etapie przeglądania strony sklepu internetowego. Nie należy zapominać także o przygotowaniu pól ze zgodą na akceptację regulaminu. O czym warto pamiętać, to to iż nie należy łączyć ich ze zgodą na marketing czy zgodą na wysyłanie newslettera. Zgoda na akceptację regulaminu musi być odrębnym polem. Jednym z ostatnich etapów, a zarazem obowiązkiem leżącym po stronie przedsiębiorcy, jest poinformować kupującego, iż składając zamówienie będzie on zobowiązany do zapłaty. Co więcej po złożeniu zamówienia, należy pamiętać również o dostarczeniu kupującemu potwierdzenia zawarcia z nim umowy. Forma potwierdzenia jest dowolna.

Masz inny problem?

Jeśli poszukujesz odpowiedzi na inne pytanie – skontaktuj się z nami.