Skip to main content

Spory frankowe

Gdy rozpoczęły się tzw. spory frankowe i sądy zaczęły unieważniać umowy kredytowe, banki rozpoczęły kampanię dotyczącą procesów związanych z bezumownym korzystaniem z kapitału. Kampania taka miała nie tylko na celu odzyskanie funduszy przez banki, ale również swego rodzaju czynnik, który miał odwieźć klientów banku od wystąpienia z roszczeniem przeciwko bankowi dotyczącym unieważnienia umowy kredytu frankowego. 

Czym jest „bezumowne korzystanie z kapitału”? Wyrok unieważniający umowę powoduje, że strony procesu zobowiązane są do wzajemnego zwrotu tego, co sobie świadczyły. Kredytobiorcy powinni zwrócić bankowi kwotę kredytu, zaś bank powinien zwrócić raty kapitałowe oraz odsetki, także inne koszty uzyskania kredytu. Jednak banki domagają się jeszcze wynagrodzenia, z tytułu tego, że kredytobiorca korzystał z kapitału banku.

Sądy i banki

Sądy uznają, że takie roszczenia banków są bezprawne. Sąd Okręgowy w Świdnicy w wyroku z dnia 18 stycznia 2022 r. (sygn. akt I C 1802/21) oddalił powództwa banku uznając, że takie roszczenie nie ma podstaw prawnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że bankom nie przysługuje roszczenie od kredytobiorcy za korzystanie z kapitału banku, w sytuacji, gdy sąd stwierdza nieważność umowy o kredyt frankowy, z powodu stosowania przez bank klauzul niedozwolonych (tzw. abuzywnych). Zdaniem UOKIK w przeciwnym przypadku skutki bezprawnych klauzul umownych, zostałyby przeniesione wyłącznie na kredytobiorcę.

W świetle powyższej argumentacji Polska jako Państwo członkowskie Unii Europejskiej stosownie do art. 7 ust. 1 Dyrektywy Rady 91/13 z 5 kwietnia 1993 r., jest zobowiązana zapewnić skuteczne środki mające na celu zapobieganie stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach mające na celu zapobieganie stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Tym samym uwzględnienie roszczenia banku o korzystanie z kapitału, prowadziłoby do naruszenia przepisu wymienionej dyrektywy, bowiem instytucja unieważnienia umowy byłaby instytucją pozorną, gdyż koszt i tak zostałby przeniesiony na konsumenta.

Opisane działanie jest rażąco niesprawiedliwe i brak jest podstaw prawnych do jego dochodzenia. Prawnicy z naszej kancelarii zajmują się również reprezentowaniem klientów, którzy zostali pozwani przez bank o bezumowne korzystanie z kapitału.